Linka duševního zdraví

 

ROZHOVOR, KTERÝ POMÁHÁ...

Pomáháme lidem trpícím jakoukoliv duševní nepohodou, depresemi, úzkostí, panikou a veškerými nepříjemnými stavy včetně vyhoření.

Jako jediná organizace plně soustředíme pozornost na duševní zdraví jako naše základní nastavení. Chceme lidem pomoci znovu si plně užívat života a ukázat jim, kde najdou svoji vnitřní sílu a svobodu. Nikdo se nikdy nenachází mimo rámec duševního zdraví. Jsme v něm plně usazeni, jen o tom nevíme. Jediné, co nám brání uvidět fakt, že se vždy můžeme cítit v pořádku, je nepochopení toho, jak funguje naše mysl.

OBLASTI POMOCI:

Deprese:

Deprese je popisována jako dlouhodobý stav smutku, který vzniká i bez viditelné příčiny. Deprese působí negativně jak na fyzickou, tak psychickou stránku člověka. Člověk trpí pocity smutku, únavy, poklesne mu sebevědomí, má pocit beznaděje, narušený spánek a bolesti. Člověk s depresí může podlehnout alkoholismu, drogám a může mít sebevražedné sklony.

Závislosti:

Závislostí se v užším kontextu rozumí dlouhodobý, trvalý vztah k někomu nebo k něčemu, vycházející z pocitu silné touhy nebo potřeby toto uspokojit. Takový stav ovlivňuje jednání závislého člověka a omezuje jeho svobodu. Člověk postupně ztrácí schopnost rozumně zvažovat přínosy a rizika užívání drogy nebo jiné závislosti, a to vše je spojeno s výraznými škodami na zdraví a společenských vztazích.

Úzkosti:

Úzkost je z lékařského (psychiatrického) pohledu složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, bolest na hrudi, zkrácené dýchání, chvění rukou. Úzkost je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu není možné definovat.

Stres:

Dá se shrnout slovy napětí, zátěž, stav nadměrného zatížení či ohrožení. Je to stav organismu, který je odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí.

Vyhoření:

Vyhoření se může týkat různých oblastí, od práce až k rodině. Je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Od deprese nebo prosté únavy se syndrom vyhoření liší hlavně tím, že se vztahuje výhradně na onu krizovou oblast a jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu dané činnosti.

Nízké sebevědomí:

Mezi klasické symptomy nízkého sebevědomí patří přísná sebekritika, úzkosti, pocity viny a frustrace.

Nespavost:

Je spánková porucha, při které mají jedinci problém usnout nebo spát. Obvykle se projevuje následujícími příznaky:

 • Problémy usnout, nedostatečná doba spánku
 • Opakované probouzení se během noci s následnými problémy opět usnout
 • Příliš brzké probouzení se i v adekvátním prostředí a příležitosti ke spánku
 • Nedostatečně osvěžující spánek
 • Problémy s únavou, ospalostí, výkyvy nálad, poruchy koncentrace pozornosti z důvodu nekvalitního a nedostatečného nočního spánku

Sebepoškozování:

Sebepoškozování (neboli automutilace) je záměrné ubližování sám sobě.

Důvodů, které vedou trpícího jedince k opakovanému sebepoškozování, může být více. Obecně lze říci, že je sebepoškozování nebezpečnou a návykovou strategií, kterou si postižený osvojí, aby docílil alespoň přechodné úlevy od stavů subjektivně nesnesitelného emočního stresu. Sebepoškozování se objevuje nejčastěji v období adolescence a rané dospělosti. S tímto problémem se potýká z větší části ženská populace, i když nelze říci, že by se u mužů rovněž nevyskytoval.

Nejčastější příčiny sebepoškozování:

 • Nezpracované sexuální trauma
 • Hraniční porucha osobnosti
 • Deprese
 • Psychotické obtíže
 • Rodinné trauma (nejčastěji rozpad rodiny, násilí)
 • Partnerské trauma
 • Sociální trauma (nejčastěji šikana)
 • Bezhraniční nebo silně výkonnostní výchova

Poruchy příjmu potravy:

Poruchy příjmu potravy jsou duševní poruchy spojené s neschopností přijímat potravu v přiměřeném množství. Patří k nim mentální anorexie (úmyslné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy), bulimie (přejídání a následné vyzvracení potravy) a záchvatovité přejídání. Často se může stát, že se tyto nemoci střídají, např. přejedení ⇒ zvracení ⇒ hladovka ⇒ přejedení.

Příčiny vzniku nejsou přesně známy. Možné příčiny se rozdělují na biologické (např. ženy trpí PPP až 10× častěji než muži), psychologické (složité životní události, rodinné a emocionální faktory, závislost na psychoaktivních látkách) a sociologické (např. společností propagovaný ideál krásy – hubené modelky s BMI hluboko pod 20).

PPP ovšem nepostihují jen psychiku. Nemocní jsou na tom obvykle velice špatně i po fyzické stránce. Lidé trpící PPP často považují nemoc za závažnou a zrádnou právě proto, že postihuje jak tělo, tak duši. Tato choroba může mít za následek i smrt.

Psychické problémy:

Mezi nejčastější psychické problémy patří deprese, výčitky, podrážděnost, nesoustředěnost, závratě, strach z tloustnutí, uzavření do sebe, ztráta zájmu o okolí, únava aj.

Fyzické problémy:

Např. řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, ztráta menstruace a pozdější problémy s plodností, snadný vznik modřin, dehydratace, nízký krevní tlak, selhání srdce aj.

Vztahy a komunikace:

I ve fungujícím vztahu mohou nastat problémy. Důvodem může být nedostatečná komunikace mezi partnery, období stresu nebo pocit vztahového vyhoření. Problémy ve vztahu však většinou vznikají díky neporozumění toho, jak fungujeme jako jedinci, jak funguje náš lidský mechanismus. Často se díky tomuto nepochopení stává, že se partneři přestanou dívat směrem k lásce a jejich vztahová spirála nabere sestupnou tendenci.

Naší prací je ukázat, jak fungujeme jako lidé a zároveň partnerům pomoci, jak tuto spirálu otočit zpět směrem k lásce a vzájemnému porozumění.

CO JE KOUČINK?

Transformativní koučink je rozhovor, který vede k trvalé změně nastavení mysli klienta.

Naší prací je poukazovat směrem k podstatě věcí, situací a problémů.

Cíl těchto rozhovorů je klientova nezávislost a jeho uvědomění si toho, co způsobuje jeho trápení nebo neuspokojivou situaci. Ukazujeme vždy směrem k vyšší úrovni, než je úroveň problémů klienta. Pochopení toho, co problém způsobuje, se poté logicky stává jeho řešením. Předáváme porozumění mysli, které je univerzální pro nás všechny.

Naši KOUČové

Jitka Hanzová

Jitka je transfromativní koučka pro Českou republiku.

IVETA MALIČKÁ

Transformativní koučka
Ivka je transformativní koučka pro Slovenskou republiku

Magda Pýchová

Magda je transfromativní koučka pro Českou republiku.

REFERENCE

Ivka mě vždycky dokáže vrátit do mého středu. Z každého koučinku odcházím naprosto vyklidněná a vidím, jak moc jednoduché je změnit úhel pohledu 🙏. Děkuju.
Míša Havránková

Těšíme se na Vás

Jitka, Ivka, Magda

o nás

Jsme veřejně prospěšná organizace, jejímž cílem je šířit v České a Slovenské republice povědomí o duševním zdraví a porozumění lidské mysli. Pracujeme s jednotlivci, skupinami, firmami a společnostmi. Ukazujeme jim směrem k uvědomění si vlastních duševních schopností a neomezenosti tvořivého potenciálu. Poukazujeme na svou vnitřní svobodu.

Porozumění lidské mysli je nové revoluční paradigma v psychologii, které kromě toho, že poukazuje směrem k duševnímu zdraví, spokojenosti a lidskému potenciálu, také objasňuje mechanismus, který stojí za lidským prožitkem a emocemi. Nepochopení tohoto mechanismu bylo po celá staletí tou největší překážkou v porozumění našim psychickým stavům a chování.

Prací našich koučů je mysl zklidnit natolik, aby se sama dokázala vrátit do původního klidového nastavení a došlo k uvědomění si stavu duševní pohody.

JAK TO FUNGUJE?

 • Z nabídky si vyberete koučku, která je Vám sympatická 
 • Délka sezení je 60 minut
 • Cena za jedno sezení je pro všechny jednotná: 890 Kč
 • Termín je možné zrušit nejdéle 24 hodin předem
 • Platba předem kartou nebo okamžitým převodem
 • Po zaplacení Vám přijde e-mailem odkaz na možnost rezervace termínu

Máte otázky, potřebujete něco doplnit?
Napište nám: jitka.hanzova@porozumenimysli.cz

pro firmy

V nedávném průzkumu bylo zjištěno, že až 86 % lidí zažívá v zaměstnání stres, z toho pro 20 % je to stres častý až vyčerpávající. Z výzkumu agentury Deloitte vyplývá, že z 87 % lidí, kteří svou práci dělají s nadšením, 66 % pociťuje známky vyhoření, přetížení a frustrace.

Z našich zkušeností vyplývá, že firmy, ve kterých se dbá na work – life balance, duševní hygienu a zdraví svých zaměstnanců, jejich spokojenost se vztahy na pracovišti i doma, jsou více efektivní, produktivní, prosperující a konkurenceschopné.

Pracujeme s týmy i jednotlivci. Koučujeme lídry i zaměstnance.

“Ušijeme na míru” workshop na vybrané téma. Stačí si domluvit schůzku, abychom vytipovali oblasti, které do workshopu zahrneme.

69 % zaměstnanců nepovažuje snahy firem o snížení možnosti vyhoření za dostatečné. 21 % vyloženě poukazuje na nedostatek programů a iniciativy směrem ke zmírnění a prevenci vyhoření.

Meziročně rostou náklady na najímání a zacvičení nových zaměstnanců, firmy proto tíhnou k posílení zaměstnanecké loajality.

Koučink jako firemní benefity – nabízíme koučování jednotlivců jako formu zaměstnaneckého benefitu, ze kterého profituje tým i firma. Zaměstnanci mohou využít kouče v (nebo po) pracovní době. Z našich průzkumů vyplývá, že koučování zkvalitňuje nejen pracovní morálku, ale i kvalitu soukromého života.

Děláme věci jinak. Znalostí nového paradigmatu v psychologii. Zprostředkováváme změnu vnitřního nastavení lidí, a tím pomáháme ve všech oblastech, které vedou k optimálnímu fungování firem:

 • Zlepšení efektivity a produktivity
 • Problémy pracovního nasazení
 • Zvládání stresu
 • Syndrom vyhoření
 • Dosahování cílů

V říjnu 2022 jsme pořádali konferenci na téma: Jak se zapálit a nevyhořet.

Ptáte se, jak nadchnout své lidi pro firemní hodnoty, čím je motivovat a inspirovat, jak předcházet stresu a vyhoření? Investujete velké peníze do osobního rozvoje a hledáte cesty, jak si zachovat duševní zdraví? To jsou velká témata dnešní doby. Mezi zapálením pro práci a vyhořením je velmi tenká hranice. Poznejte včas, když se k ní blížíte! Všimněte si, nic zvenku nezpůsobuje nic z toho, co prožíváme uvnitř. To je také důvodem, proč změna vnějších podmínek nemůže mít dlouhodobý vliv na náš vnitřní stav. Je třeba na to jít jinak - zevnitř.

Máte otázky, potřebujete něco doplnit?
Napište nám: jitka.hanzova@porozumenimysli.cz