INSTITUT POROZUMĚNÍ S.R.O.

všeobecné Obchodní podmínky

AKADEMIE PRO profesionály a lídry

všeobecné Obchodní podmínky 

pro službu

AKADEMIE PRO PROFESIONÁLY A LÍDRY

1.  CO JE TOTO ZA DOKUMENT A NA CO SE VZTAHUJE?

1.1.               Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) při obchodování mezi Vámi (dále také jako „Kupující“) a námi,  Institut Porozumění s.r.o., zastoupený jednatelkou Kateřinou Fišerovou, registrovaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 33177, IČ 19300301, adresa: U Bechyňské dráhy 2932, Tábor, 390 02. (dále také jen „Prodávající“ nebo „My“). Institut Porozumění s.r.o.“ („my“), vznikl na základě projektů Porozumění mysli z.s. a provozuje webové stránky www.institutporozumeni.cz a („web“)

1.2.               Tyto VOP se uplatní na všechny smlouvy a dohody, které mezi sebou uzavřeme, ať už prostřednictvím stránek porozumnenimysli.cz (dále jen „Stránky“), tak i jakýmkoliv dalším způsobem, a to v souvislosti s objednávkou služby Akademie PRO nebo Akademie PRO Advanced (dále jen „Služba“).

1.3.                  Tyto VOP se uplatní na případy, kdy je Kupující jak spotřebitelem, tak i na ostatní osoby. Pokud v těchto VOP není stanoveno jinak, myslí se Kupujícím každý kupující.

2.  JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

2.1.                  Vaše osobní údaje chráníme od okamžiku, co nám je svěříte, jako oko v hlavě.

2.2.                  Informace jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů

3.  JAK VZNIKÁ SMLOUVA A CO JE JEJÍM PŘEDMĚTEM?

3.1.                  Smlouva mezi Vámi a námi vznikne okamžikem, kdy pravdivě vyplníte formulář Závazná objednávka a registrace do Akademie PRO, kliknete na tlačítko odeslat a obdržíte náš potvrzující e-mail o tom, že jsme přijali Vaši objednávku (dále jen „Smlouva“) -  k tomuto okamžiku je smlouva účinná a tyto VOP nás i Vás zavazují.

3.2.                  Při vyplňování formuláře jste povinni zkontrolovat, že Vámi zadávané údaje jsou úplné a pravdivé.

3.3.                  Pro vyloučení pochybností se můžeme domluvit i na jiném způsobu uzavření Smlouvy, například prostřednictvím e-mailu či jakkoliv jinak, vždy však jen v případě, že se tyto VOP stanou součástí Smlouvy.

3.4.                  Smlouva podle těchto VOP se uzavírá pouze v českém jazyce.

3.5.                  Pro vyloučení pochybností platí, že nejsme povinni s Vámi Smlouvu uzavřít.

4. V ČEM SLUŽBA SPOČÍVÁ?

4.1.1                 Služba Akademie PRO je poskytována jako intenzivní tréningový program, který je určen pro širokou veřejnost se zaměřením na vedení, koučing, mentoring a vyučování lidského potenciálu, přičemž samotná Služba je balíčkem dílčích služeb uvedených v tomto článku.

4.1.2                Služba Akademie PRO Advanced  je poskytována jako intenzivní tréningový program pro vybrané absolventy Akademie PRO. Účast v tomto programu je záležitostí dohody a nelze si na účast v něm činit nárok. Probíhá za stejných podmínek jako Akademie PRO s výjimkou uvedenou v bodech 4.3.1 a 10.1.

4.2.                  Služba je poskytována v pevném termínu, který aktualizujeme na webu porozumenimysli.cz vždy pro příslušný ročník Akademie PRo (dále jen „Období“).

4.3.                  Služba spočívá v následujících dílčích službách, které budou poskytovány v Období:

4.3.1.       celkem 3 pětidenní živá setkání s intenzivním tréninkem nebo 3 šestidenní živá setkání v programu Akademie PRO Advanced (dále jen „Živá setkání“)

4.3.2.       pravidelná online setkání (dále jen „Online setkání“), zpravidla 1x týdně po celou dobu trvání programu;

4.3.3.       celkem 3 individuální online konzultace-mentoring (dále jen „Online konzultace“);

4.3.4.       prostor v uzavřené skupině v rámci sociální sítě Facebook (dále jen „Skupina“);

4.3.5.       15 online setkání - transformativní trénink v menší skupinkách (dále jen „Menší setkání“)

4.3.6.       záznamy z akcí

4.3.7.       Závěrečný Certifikát, pokud jsou splněny všechny podmínky pro jeho udělení, nebo Osvědčení o absolvování programu;

to vše za podmínek uvedených v těchto VOP.

5.  JAK PROBĚHNOU ŽIVÁ SETKÁNÍ?

5.1.         Živá setkání proběhnou v termínech viz. odst. 4.2. těchto VOP

5.2.        Živá setkání proběhnou v místě, které uvádíme v členské sekci na webu porozumenimysli.cz. Přístup do členské sekce bude kupujícímu umožněn nějpozději 15 dnů před 1. živým setkáním. Přičemž si prodávající vyhrazuje změnu místa, pokud to bude nezbytné. Součástí této Služby není ubytování a jídlo. Kupující si je hradí sám.

5.3.                  Pro vyloučení pochybností platí, že účast na Živém setkání je dobrovolná a případná neúčast nezakládá nárok na vrácení ceny, neboť z Živých setkání budou pořizovány záznamy, jež budete mít k dispozici ve svém uživatelském účtu.

6. JAK PROBĚHNOU ONLINE SETKÁNÍ?

6.1.                  Online setkání proběhnou v termínech uvedených v uživatelském účtu členské sekce , přičemž budou probíhat prostřednictvím platformy ZOOM, pokud prodávající nerozhodne dle aktuální situace jinak. O případné změně vysílání bude kupující informován bez zbytečného prodlení e-mailem a dalšími komunikačními kanály, které budeme v rámci Akademie PRo běžně používat.

7.  JAK PROBĚHNOU ONLINE KONZULTACE?

7.1.                  On line konzultace budou probíhat pouze mezi kupujícím a jedním z mentorů (oficiálním poskytovatelem této služby).

7.2.                 Před konzultací zašle kupující svému mentorovi audio nebo video záznam své práce, které se konzultace týká. Následně  se obě strany dohodnou na termínu a způsobu komunikace, tj. určí si technické parametry svého spojení.

8.  JAK ZÍSKÁM PŘÍSTUP DO SKUPINY?

8.1.                  Po uzavření Smlouvy a zaplacení ceny Vám Prodávající udělí přístup do Facebookové skupiny, nejpozději 1 měsíc před 1. živým setkáním. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.2.                  Užívání Skupiny je z Vaší strany zcela dobrovolné, přičemž se zavazujete dodržovat pravidla a podmínky společnosti Facebook.

8.3.                  Pro vyloučení pochybností mezi Facebook a námi není žádné obchodní propojení, společnost Facebook se na poskytování Služeb nijak nepodílí a Kupujícím nevznikají žádná práva spojená s poskytováním Služeb vůči společnosti Facebook.

9.  JAK PROBĚHNOU MENŠÍ SETKÁNÍ?

9.1.                  Během 1. živého setkání budou kupující rozděleni do 3 menšich skupin (cca. na třetiny) a každé skupině bude přidělen mentor. Mentor si se členy své skupiny dohodne termín a způsob komunikace i online setkání. Tato pravidla se mohou v průběhu Akademie měnit.

10.  JAK ZÍSKÁM CERTIFIKÁT ?

10.1.              Na 1. živém setkání budou kupujícím oznámena přesná pravidla pro získání Certifikátu platná pro příslušný ročník Akademie PRO. Obvykle se jedná o splnění těchto podmínek:

Kupující musí

  • uskutečnit 50 koučovacích rozhovorů nebo 25 koučovacích rozhovorů v programu Akademie PRO Advanced
  • pořídit z výše uvedených rozhovorů minimálně 3 audio/video nahrávky, včetně souhlasu koučované osoby s nahráváním, a předložit je ke konzultaci viz. čl. 7 těchto VOP
  • uspět u závěrečného pohovoru, který se koná během 3. živého setkání (pokud nebude mezi smluvními stranami sjednán náhradní termín z vážných důvodů)

11.  KDE NAJDU ZÁZNAMY Z AKCÍ?

11.1.              Záznamy ze všech akcí, které jsou součástí Služby a kterých jste se mohli účastnit najdete ve svém uživatelském účtu členské sekce Akademie Pro.

12. CO JE TO UŽIVATELSKÝ ÚČET?

12.1.              Po uzavření Smlouvy a zaplacení (nejpozději 30 dnů před 1. živým setkáním, pokud se obě strany nedohdly jinak) Vám zašleme Vaše přístupové údaje do uživatelského účtu členské sekce Akademie PRO na webu porozumenimysli.cz (dále jen „Uživatelský účet“).

12.2.              V Uživatelském účtu najdete bližší informace o Službě, včetně záznamů z akcí.

12.3.              Po obdržení přístupových údajů do Uživatelského účtu se zavazujete tyto přístupové údaje chránit proti ztrátě či krádeži. Zároveň se zavazujete, že Uživatelský účet bude užívat pouze Vy jako Kupující a Vaše přístupové údaje nesdělíte žádné třetí osobě.

12.4.              V případě ztráty či kompromitace přístupových údajů jste povinni nás ihned o tomto informovat, přičemž my jakožto Prodávající neodpovídáme za akce či věci, které prostřednictvím tohoto Uživatelského účtu budou učiněny.

12.5.              Uzavřením Smlouvy taktéž souhlasíte a berete na vědomí, že Uživatelský účet může být po přechodnou dobu nedostupný z důvodu údržby.

12.6.              V případě, že porušíte tyto VOP či Smlouvu, jsme oprávnění Vám Uživatelský účet a Služby pozastavit, či zrušit.

13.  KOLIK TO STOJÍ A JAK MOHU ZA SLUŽBU ZAPLATIT?

13.1.              Cena za Služby je uváděna v rámci vzájemné komunikace během náborových a přijímacích rozhovorů nebo ve Formuláři pokud se Smlouva uzavírá prostřednictvím webových Stránek. Každý kupující je s cenou seznámen.

13.2.              Cenu za Služby lze uhradit následujícími způsoby :

13.2.1.    bezhotovostně platební kartou;

13.2.2.    bezhotovostně bankovním převodem;

13.2.3.    jiným způsobem, pokud se na tom smluvní strany dohodnou.

13.3.              Cenu je nutno uhradit celou nejpozději do konce Období, ve kterém je Služba poskytována, a to pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně jinak či pokud tyto VOP nestanoví jinak. První splátka musí být uhrazena před začátkem Období. Pokud není Cena uhrazena v celkové výši PŘED začátkem Období, navyšuje se Cena Služby o 10%. 

13.4.              Smluvní strany se mohou domluvit na rozdělení platby na části. Pro vyloučení pochybností platí, že rozdělení platby není spotřebitelským úvěrem a že zánikem Smlouvy z důvodu porušení Kupujícím není Kupující zbaven povinnosti zaplatit úplnou cenu.

13.5.              Kupující hradí prodávajícímu cenu za Službu na základě vystavených faktur nebo Splátkového kalendáře (v závislosti na dohodě smluvních stran) a je povinen uvádět správný variabilní symbol.

13.6.              Pro vyloučení pochybností platí, že v případě Vašeho prodlení s úhradou ceny či její části jsme oprávněni Vám poskytování Služby pozastavit, a to včetně Uživatelského účtu. To však nic nemění na Vaši povinnosti zaplatit úplnou cenu. Cenu v plné výši je Kupující povinen uhradit i v případě, že dojde k předčasnému ukončení studia.

13.7.               Škodu vzniklou nedodržením podmínek ze strany Kupujícího, hradí Kupující.

14.  JAK DLOUHO SMLOUVA TRVÁ?

14.1.              Smlouva dle těchto podmínek je uzavřena na dobu určitou, a to do konce Období.

15.   JAK MŮŽE BÝT SMLOUVA UKONČENA?

15.1.              Smlouva podle těchto VOP sama skončí uplynutím času.

15.2.             Smlouvu podle těchto VOP nemůžete Vy ani my předčasně ukončit, pokud zákon neříká jinak nebo pokud v těchto VOP není stanoveno jinak.

16.  MŮŽE KUPUJÍCÍ OD SMLOUVY ODSTOUPIT?

16.1.              S ohledem na skutečnost, že předmětem Smlouvy je poskytnutí Služby v určeném termínu dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nemá spotřebitel (kupující) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od jejího uzavření.

16.2.              Kupující má však právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde z naší strany k jejímu podstatnému porušení. To vše je uvedeno ve výše zmíněném občanském zákoníku.

17.  JAKÁ JSOU PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

17.1.              Naše a Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku a v případě, že jste spotřebitelem, tak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

17.2.              Při uzavření Smlouvy dle těchto VOP si uvědomujete a souhlasíte s tím, že Služby se poskytují „jak stojí a leží“ a tak „jak jsou k dispozici“, přičemž obsah Služeb slouží jako vzdělávací materiál založený na osobních názorech přednášejících, přičemž Prodávající neodpovídá za obsah poskytovaných Služeb a negarantuje žádné záruky ve vztahu k obsahu a jeho vhodnosti a neodpovídá za výsledek. S ohledem na výše uvedené tak platí, že vadou Služeb není, pokud se Vám jejich obsah nelíbí.

17.3.              Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že na poskytování našich služeb bude bez vad.

17.4.              Vaše právo uplatnit vady Služeb trvá 24 měsíců od jejich poskytnutí, a to písemně na naši adresu nebo e-mailem, který je uveden na začátku těchto VOP.

17.5.              V rámci reklamace nám můžete sdělit, jak si přejete, abychom s vadou naložili, zejména zda si přejete „dodání nového zboží“, „výměnu“ apod., přičemž toto právo nesmíte již dále měnit.

17.6.              Případnou reklamaci vyřídíme ihned, nejpozději do měsíce od jejího uplatnění.

17.7.              V souvislosti s řádným uplatněním vad Vám náleží i náhrada účelně vynaložených nákladů, a to v případě, že je uplatníte do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Vám uplyne lhůta pro vytknutí vad.

18.  JAK LZE NAKLÁDAT S POSKYTNUTÝMI MATERIÁLY?

18.1.              Veškerý obsah Služeb podléhá právům duševního vlastnictví Prodávajícího a přednášejících, přičemž souhlasíte, že jak přístupové údaje k Uživatelskému účtu, tak i veškerý obsah můžete a budete používat pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito podmínkami.

18.2.              S ohledem na výše uvedené nejste oprávněni sami či prostřednictvím třetí osoby:

18.2.1.    užívat obsah pro neosobní, komerční, veřejné či jiné nevhodné účely, a to včetně účelů, které by nám mohly způsobit újmu;

18.2.2.    užívat obsah v rozporu se zákony, včetně zákonů na ochranu práv duševního vlastnictví;

18.2.3.    vytvářet kopie obsahu či jakékoliv rozmnoženiny, a tyto dále nabízet, prodávat, půjčovat, šířit či jakkoliv jinak sdělovat veřejnosti;

18.2.4.    měnit či jakkoliv jinak zasahovat do obsahu, včetně převádění a dalších úprav;

18.2.5.    užívat obsah nevhodným způsobem;

18.2.6.    využívat automatizované nástroje pro užívání či jakoukoliv manipulaci s obsahem;

18.2.7.    upravovat, měnit, obcházet či jakkoliv manipulovat se zabezpečením, šifrováním či jakkoliv zasahovat do technologií, v rámci kterých je obsah nabízen;

18.2.8.    zasahovat do osobnostních práv Prodávajícího a ostatních účastníků Služeb;

18.2.9.    zachycovat či jinak nahrávat obsah, pokud Vám Prodávající k tomu nedá předchozí souhlas.

18.3.              Pokud se dopustíte porušení výše uvedených zákazů, berete na vědomí, že nám tím působíte škodu, přičemž v takovém případě jsme oprávněni omezit či zrušit Vás Uživatelský účet a ukončit s Vámi smlouvu.

19.  DALŠÍ POVINNOSTI

19.1.              V rámci užívání Služeb jste povinni respektovat ostatní účastníky akcí a dodržovat základní pravidla slušnost

20.  JAK SPOLU MŮŽEME KOMUNIKOVAT?

20.1.              Vzhledem k tomu, že Smlouva dle těchto VOP je uzavřena elektronicky, budeme spolu komunikovat prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte při uzavírání Smlouvy, a to v maximální možné míře, kterou nám zákon umožňuje.

20.2.              Naše kontaktní údaje jsou e-mail: backoffice@porozumenimysli.cz

21.  JAK SPOLU MŮŽEME ŘEŠIT SPORY?

21.1.              Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce a podle českého práva.

21.2.              Veškeré spory bychom s Vámi rádi řešili smírně a lidsky, nicméně pokud bychom se nemohli dohodnout na řešení, sjednáváme si společně uzavřením Smlouvy příslušnost českých soudů a českého práva, a to v maximální možné míře, kterou nám zákon umožňuje.

21.3.              Taktéž v případě, že jste spotřebitelem a vznikne mezi námi spor, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

22.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1.              Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

22.2.              Smlouva je archivována v elektronické podobě a není přístupná.

22.3.              Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení těchto VOP či Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení těchto VOP či Smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel těchto VOP a Smlouvy.

22.4.              Záležitosti v těchto VOP nezmíněné se řeší dle VOP Institut porozumění s.r.o. nebo dle zákonů ČR.

22.4.              Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2023